::News
 
 
 

URAIAN PENGHASILAN PEKERJA INDONESIA SEKTOR FORMAL(MINIMUM & MAXIMUM PER-BULAN)

 
 

SISTEM : UPAH HARIAN
SEKTOR PEKERJAAN  :
NAMA SYARIKAT       :

KETERANGAN :
Pengertian upah harian adalah : Upah dihitung berdasarkan hari kerja dan dibayarkan sekali atau dua dalam sebulan.  Bila TKI tidak bekerja upah harian tidak dihitung.

Penghasilan minimum adalah  : Penghasilan yang diperoleh dari upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap (bila ada) dengan jumlah hari kerja normal.  Tidak termasuk upah lembur (OT) dan tunjangan yang tidak bersifat tetap.

Penghasilan maksimum adalah:    Penghasilan yang diperoleh dari upah pokok + tunjangan tidak tetap dengan jumlah hari kerja lebih termasuk juga upah lembur (OT) bila ada.

EPF adalah tabungan wajib TKI yang dipotong 11% dari upah pokok TKI (basic Salary).  Disamping itu majikan menambah RM5. (Lima Ringgit Malaysia) perbulan per TKI yang tidak boleh diambil / dipotong dari penghasilan TKI.  Tabungan wajib (EPF) tersebut akan dikembalikan kepada TKI pada saat kontrak kerja berakhir sesuai jangka waktunya.                                                    

 
 
NO URAIAN RM MINIMUM RM MAXIMUM
1 Jumlah hari kerja dalam sebulan. xxxx ???.. hari xxxx ??? hari
2 Jumlah jam kerja dalam sehari. xx ???.. jam xx ??? jam
3 Upah pokok harian RM. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
4 Upah yang diterima dalam sebulan xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
5 Jumlah tunjangan (allowance) sebulan. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
6 Jumlah Penghasilan Lembur (overtime) sebulan xx
RM
xxxxxxx RM
RM
xxxxxxxxx
7 Penghasilan kotor (Gross Income) RM   RM  
8 Jenis potongan (deduction kepada TKI/bulan)
Levy, PLKS, Visa dan Processing Fee
EPF 11% X Upah Pokok TKI
????????????????
RM
RM
RM
RM
  RM
RM
RM
RM
 
9 Jumlah Potongan (Deduction) xxxx RM xxxx RM
10 Penghasilan setelah pemotongan (penghasilan)
Bersih/nett income) perbulan
xxxx RM xxxx RM
11 Perkiraan biaya hidup (Living Cost) TKI sebulan RM   RM
12 Sisa/Perkiraan Tabungan (Saving) TKI sebulan RM   RM
13 Bagaimana pembayaran upah TKI bila bahan baku (raw material) tidak ada berkurang.
Jelaskan secara tegas !. Akan mengikuti undang undang Jabatan Buruh Sarawak.
14 Uraian tersebut harus sama atau sesuai dengan Draf Perjanjian Kerja (Employment Contract) dan Penjelasan Terms of Service (TOS) dan bilamana terdapat perbedaan adalah tanggungjawab Syarikat dan PJTKI.
 
     
   
  Direktori KJRI
  >Surat Keterangan Lahir
  >Surat Keterangan Menikah
  >Surat Keterangan Kematian
  >Legalisasi Dokumen Asli
  >Paspor & Visa
  >Visa Kunjungan (VKSK)
  >Living Cost Pekerja
  >Uraian Penghasilan Pekerja
  >Surat Pernyataan PJTKI
  >Job Order /Demand Letter